hg infra engineering limited scholarship

hg infra mbbs and other courses

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Medical Courses (2020-2021)★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆Scholarships Amount:-₹ 40000 ( ₹ Forty Thousand Only) ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of Medical courses ( M.B.B.S., B.A.M.S., B.H.M.S., B.U.M.S. ) who secured a minimum of 50% in Class 10, Minimum of 50% in Class 12, are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students …

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Medical Courses (2020-2021)★ Read More »

hg infra mbbs and other courses

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती मेडिकल कोर्सेसकरिता (२०२०-२०२१) ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख :- ३१/१/२०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ४०,००० ( चाळीस हजार रुपये) ◆ पात्रता :-१) मेडिकल कोर्सेसच्या कुठल्याही उपशाखेत (एम.बी.बी.एस, बी.ए.एम.एस, बी.एच.एम.एस, बी.यू.एम.एस) शिक्षण घेत असलेले व दहावी आणि बारावीत किमान ५०% टक्के प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या विद्यार्थ्याचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न पाच लाखांपेक्षा जास्त …

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती मेडिकल कोर्सेसकरिता (२०२०-२०२१) ★ Read More »

hg infra B.Ed Course marathi

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती बी. एड कोर्सकरिता (२०२०-२०२१) ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम दिनांक :- ३१/१/२०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :- ३०,००० (तीस हजार रुपये) ◆ पात्रता :-१) बी. एड अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिक्षण घेत असणारे विद्यार्थी व दहावी, बारावी आणि पदवीला किमान ५०℅ गुण प्राप्त केलेले विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस पात्र असतील.२) या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करणाऱ्या उमेदवाराचे वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न ५००००० (पाच लाखांपेक्षा) जास्त नसावे. …

★ एच जी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती बी. एड कोर्सकरिता (२०२०-२०२१) ★ Read More »

hg infra B.Ed Course

★HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.Ed Course (2020-2021)★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆ Scholarships Amount :-₹ 30000 ( ₹ Thirty Thousand Only) ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of B.Ed Course who secured a minimum of 50% in Class 10, Class 12, and Graduation are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is less than …

★HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.Ed Course (2020-2021)★ Read More »

hg infra scholarship for B.E B.Tech Marathi

★ एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग, लिमिटेड शिष्यवृत्ती BE, BTech कोर्सकरिता ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: – ३१ जानेवारी २०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम: – ५०,०००/- (पन्नास हजार रुपये) ◆ पात्रता निकष: –१) ज्या विद्यार्थ्यांनी दहावी आणि बारावी किंवा डिप्लोमामध्ये किमान ५०% गुण प्राप्त केले आहेत आणि BE किंवा BTech अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात प्रवेश घेतला आहे असे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक …

★ एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग, लिमिटेड शिष्यवृत्ती BE, BTech कोर्सकरिता ★ Read More »

hg infra scholarship for B.E B.Tech

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.E/B.Tech Course (2020-2021) ★

◆ Last Date:- 31/01/2021 ◆Scholarships Amount:-₹ 50000 ( ₹ Fifty Thousand Only)◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of B.E/B.Tech Course who secured a minimum of 50% in Class 10, Class 12, Diploma is eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is less than 500000.◆ Document required:-1)Proof of Identity2)Proof …

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For B.E/B.Tech Course (2020-2021) ★ Read More »

HG Infra Scholarship (ITI Courses) marathi

★एचजी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती आयटीआय कोर्ससाठी★

◆अंतिम तारीख: ३१ जानेवारी २०२१ ◆शिष्यवृत्ती रक्कम:- १०,०००/- (दहा हजार रुपये फक्त) ◆पात्रता निकष:-१) आयटीआय शिक्षण घेणारा कोणताही विद्यार्थी ज्याने इयत्ता १०वि मध्ये किमान ५०% गुण प्राप्त केलेले आहेत.२) कौटुंबिक उत्पन्न ५,००,०००/- कमी असणारे विद्यार्थी. ◆आवश्यक कागदपत्रे:-१) ओळखपत्र२) पत्त्याचा पुरावा३) १०वीची गुणपत्रिका४) द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी प्रथम वर्षाचे गुणपत्रक .५) उत्पन्नाचा दाखला६) विद्यार्थ्यांचे बँक पासबुक७) प्रवेश …

★एचजी इन्फ्रा इंजिनिअरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती आयटीआय कोर्ससाठी★ Read More »

HG Infra Scholarship (ITI Courses)

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For ITI Courses (2020-2021) ★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆Scholarships Amount :-₹ 10000 ( ₹ Ten Thousand Only) ◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of ITI Course who secured a minimum of 50% in Class 10 are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is less than 500000. ◆ Document required:-1)Proof of …

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For ITI Courses (2020-2021) ★ Read More »

hg infra scholarship

★ एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग, लिमिटेड शिष्यवृत्ती डिप्लोमा, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग कोर्सेस करिता ★

◆ अर्ज करण्याची अंतिम तारीख: – ३१ जानेवारी २०२१ ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम: – २०,०००/- (वीस हजार रुपये) ◆ पात्रता निकष: –१) दहावी आणि बारावीमध्ये किमान ५०% गुण प्राप्त केलेल्या ज्या विद्यार्थ्यांनी डिप्लोमा, जीएनएम नर्सिंग किंवा एएनएम नर्सिंग अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात प्रवेश घेतला आहे असे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस अर्ज करण्यासाठी पात्र आहेत.२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न …

★ एचजी इन्फ्रा इंजीनियरिंग, लिमिटेड शिष्यवृत्ती डिप्लोमा, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग कोर्सेस करिता ★ Read More »

hg infra scholarship

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Diploma, GNM Nursing, ANM Nursing Courses (2020-2021)★

◆ Last Date :- 31/01/2021 ◆Scholarships Amount:-₹ 20000 ( ₹ Twenty Thousand Only)◆ Eligibility Criteria:-1) Students Studying in any Year of Diploma courses who secured a minimum of 50% in Class 10, Minimum of 50% in Class 12, are eligible for the scholarship.2) Scholarship is available to students whose family income is less than 500000.3) …

★ HG Infra Engineering Limited Scholarship For Diploma, GNM Nursing, ANM Nursing Courses (2020-2021)★ Read More »