एचजी इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती
आयटीआय अभ्यासक्रमांसाठी

◆ शेवटची तारीख :- ३१ जानेवारी २०२३

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल :-
ही शिष्यवृत्ती एचजी इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड कंपनीद्वारे कोणत्याही आयटीआय अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाते.

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम:-₹ 10000 (₹ दहा हजार फक्त)

◆ पात्रता निकष:-
1) आयटीआय अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे विद्यार्थी ज्यांनी 10 वी मध्ये किमान 60% गुण मिळवले आहेत ते शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
2) ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न 500,000 पेक्षा कमी आहे तेच विद्यार्थी शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.

◆ आवश्यक कागदपत्र:-
1) ओळखीचा पुरावा
2) पत्त्याचा पुरावा
3) 10वी मार्कशीट्स
4) द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी – मागील शैक्षणिक मार्कशीट
5) उत्पन्न प्रमाणपत्र / आटीआर / वेतन प्रमाणपत्र
6) विद्यार्थी बँक पासबुक
७) प्रवेश पत्र.
8) चालू वर्षाच्या कॉलेज फीची पावती / फी संरचना – ट्यूशन आणि नॉन-ट्यूशन
9)बोनाफाईड प्रमाणपत्र

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक :-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक माहितीसाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/204/899_8.html

◆ टीप:-
1 शिष्यवृत्तीसाठी राजस्थानमधील रहिवासी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
2 शिष्यवृत्तीसाठी मुलींना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
संपर्क व्यक्ती- नूरपाल दाभी
ईमेल:- vidyasaarathi@nsdl.co.in

वेबसाइट: – https://www.vidyasaarathi.co.in/

If You Have any Query About Scholaships ask on our Social Media Channels.

To Stay Updated About Scholarship info Visit our Social Media Channels.