शिंडलर ईग्नायटिंग माइंड्स शिष्यवृत्ती

( डिप्लोमा अभ्यासक्रमासाठी )

◆ शेवटची तारीख :- ३०/०९/२०२२

 ◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम :-₹ २०००० (₹ वीस हजार फक्त)

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल :-

शिंडलर ईग्नायटिंग माइंड्स शिष्यवृत्ती शिंडलर इंडिया कंपनीकडून कोणत्याही डिप्लोमा कोर्समध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाते.

◆ पात्रता निकष:-

1) डिप्लोमा अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे विद्यार्थी ज्यांनी इयत्ता 10 मध्ये किमान 60% मिळवले आहेत ते विद्यार्थी शिष्यवृत्तीस अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

2) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ₹ ३०००००( तीन लाख) रुपयांपेक्षा कमी आहे असे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहे.

◆ आवश्यक कागदपत्र:-

1. ओळखीचा पुरावा

2. पत्त्याचा पुरावा

3. 10वी मार्कशीट

4. कॉलेज फीच्या पावत्या

5. द्वितीय आणि तृतीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी मागील वर्षाची शैक्षणिक मार्कशीट.

6. विद्यार्थी बँक पासबुक

7. बोनाफाईड प्रमाणपत्र

8. उत्पन्न प्रमाणपत्र

◆ अधिक माहितीसाठी लिंक :-

https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/112/711_3.html

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक:-

https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ संपर्क तपशील:-

पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.

दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७

ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in

संपर्क व्यक्ती- पियूष गांगवर

◆वेबसाईट:- https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/index