एचजी इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड शिष्यवृत्ती
आयटीआय अभ्यासक्रमांसाठी

◆ शेवटची तारीख :– ३१ जानेवारी २०२३

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल :-
ही शिष्यवृत्ती एचजी इन्फ्रा इंजिनियरिंग लिमिटेड कंपनीद्वारे कोणत्याही आयटीआय अभ्यासक्रमात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाते

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम:-₹ १०००० (₹ दहा हजार फक्त)

◆ पात्रता निकष:-
1) आयटीआय अभ्यासक्रमाच्या कोणत्याही वर्षात शिकणारे विद्यार्थी ज्यांनी 10 वी मध्ये किमान 60% गुण मिळवले आहेत ते शिष्यवृत्तीसाठी पात्र आहेत.
2)ज्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ५००००० (पाच लाखां)पेक्षा जास्त नसावे.

◆ आवश्यक कागदपत्रे :-
1) ओळखीचा पुरावा
२) पत्त्याचा पुरावा
3) दहावी गुणपत्रक
4) द्वितीय वर्षाच्या विद्यार्थ्यांसाठी – मागील शैक्षणिक गुणपत्रक
5) उत्पन्न प्रमाणपत्र / ITR / वेतन प्रमाणपत्र
6)विद्यार्थी बँक पासबुक
७) प्रवेश पत्र.
8) चालू वर्षाच्या कॉलेज फी ची रिसिप्ट, फी स्ट्रक्चर — ट्युशन फी/ नॉन ट्युशन फी
9)बोनाफाईड प्रमाणपत्र

◆ ऑनलाईन अर्जासाठी लिंक :-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆ शिष्यवृत्तीबद्दल अधिक माहितीसाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/204/899_8.html

टीप:-
1 शिष्यवृत्तीसाठी राजस्थानमधील रहिवासी विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईल.
2 शिष्यवृत्तीसाठी मुलींना प्रथम प्राधान्य दिले जाईल.

◆ संपर्क तपशील:-
पत्ता- टाइम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाउंड, लोअर परेल, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
संपर्क व्यक्ती- नूरपाल दाभी
ईमेल:- vidyasaarathi@nsdl.co.in

वेबसाइट: – https://www.vidyasaarathi.co.in/