शिंडलर ईग्नायटिंग माइंड्स शिष्यवृत्ती

( आयटीआय अभ्यासक्रमांसाठी )

◆ शेवटची तारीख: – ३०/०९/२०२२

◆ शिष्यवृत्तीची रक्कम: – ₹ ५०००( पाच हजार रुपये )

◆ शिष्यवृत्ती बद्दल :-
शिंडलर इंडिया ही जगातील अग्रगण्य सरकते जिने, उद्वाहक निर्मात्या कंपन्यांपैकी एक आहे. शिंडलर तर्फे ‘शिंडलर इंगनाटिंग माइन्ड्स शिष्यवृत्ती’ हा उपक्रम राबवण्यात येतो. याद्वारे शिंडलर गरजू विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेण्यासाठी सहाय्य करते ज्याच्या मदतीने हे विद्यार्थी त्यांचे भविष्य उज्वल करू शकतील.

◆ पात्रता निकष: –
१) दहावीमध्ये किमान ५०% गुण प्राप्त केलेले आयटीआय कोर्सच्या कोणत्याही वर्षात शिक्षण घेणारे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीस अर्ज करण्यास पात्र आहेत.
२) ज्या विद्यार्थ्यांचे कौटुंबिक उत्पन्न ₹ ३०००००( तीन लाख) रुपयांपेक्षा कमी आहे असे विद्यार्थी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्यास पात्र आहे.

◆पात्र अभ्यासक्रम:-
कोणताही आयटीआय अभ्यासक्रम

◆ आवश्यक कागदपत्रे: –
१. ओळखीचा पुरावा
२. पत्त्याचा पुरावा
३. इयत्ता १० वी मार्कशीट
४. महाविद्यालयीन फी पावती
५. मागील शैक्षणिक वर्षाची मार्कशीट (प्रथम वर्षाचा विद्यार्थी वगळता)
६. विद्यार्थी बँक पासबुक
७. बोनफाईड प्रमाणपत्र
८. मिळकत प्रमाणपत्र / उत्पन्नाचा दाखला

◆ Link for Online Application:-

https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/scholarship

◆अधिक माहितीसाठी लिंक:-
https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/resources/112/712_2.html

◆ टीप: –
खालील महाविद्यालयांमध्ये आयटीआयचे शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना प्राधान्य दिले जाईलः
१) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), बेलापूर
२) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), पनवेल
३) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), उरण
४) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), ठाणे
५) औद्यौगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), औंध
६) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), रेवाडी
७) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), कुंड मनेठी
८) औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय), होसूर रोड

◆ संपर्क तपशील: –
पत्ता- टाईम्स टॉवर, पहिला मजला, कमला मिल्स कंपाऊंड, लोअर परळ, मुंबई – ४०० ०१३.
दूरध्वनी – (०२२) ४०९० ४४८४ फॅक्स – (०२२) २४९१ ५२१७
ईमेल- vidyasaarathi@nsdl.co.in
संपर्क व्यक्ती- पियूष गांगवर

◆ वेबसाइट: – https://www.vidyasaarathi.co.in/Vidyasaarathi/index